RMP Kft | 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 187. | Tel.: +36 93 516 470 | Fax: +36 93 516 471

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELÉTELEK

RMP Faipari Szolgáltató és Kereskedelemi Korlátolt Felelősségű Társaság

 

székhely: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 187.

cégjegyzékszáma: Cg. 20-09-073955

adószáma: 24781439-2-20

statisztikai számjele: 24781439-1623-113-20

képviseli: Pusztainé Dr. Róka Viktória ügyvezető

mint vállalkozótól – a továbbiakban: Vállalkozó –,

 

megrendelt egyedi tervezésű és gyártású bútor termékek vonatkozásában:

 

I.         A szerződés tárgya

A Megrendelő a jelen szerződéssel megrendeli a kiküldött árajánlat (1. sz. melléklet) szerinti egyedi bútorok gyártását.

A Vállalkozó a megrendelést a jelen szerződésben foglaltak szerint elvállalja.

 

II.        A Felek jogai és kötelezettségei

II.1.    Teljesítéshez szükséges adatok átadása

A Megrendelő vállalja, hogy a munka elvégzéséhez szükséges leírásokat, rajzokat, anyagmegjelöléseket stb. a Vállalkozó részére a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vagy olyan határidőben átadja, mely a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. A Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő a jelen kötelezettségével késedelembe esik, a III.2. pontban írt teljesítési határidő a késedelmes napok számával meghosszabbodik.

A Megrendelő felelős továbbá azokért a károkért, amelyek a Vállalkozónál vagy harmadik személynél azért álltak be, mert a Megrendelő ezen kötelezettségét elmulasztja vagy nem megfelelő határidőben teljesíti.

 

II. 2.    Teljesítésigazolás

A Megrendelő a Vállalkozó teljesítését külön igazolás (a továbbiakban: Teljesítési igazolás) kiállításával és aláírásával ismeri és fogadja el. A teljesítési igazolás mindkét fél aláírásával válik érvényessé.

A Megrendelő a teljesítési igazolás kiadását nem tagadhatja meg, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek szerződésszerűen eleget tett. Szerződésszerű teljesítésnek minősül az I. pontban meghatározott munkának III. pont szerinti teljesítése.

A Felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolásának minősül, ha a Vállalkozónak a vállalkozói díjról kiállított számláját a Megrendelő befogadja. A számlát befogadottnak kell tekinteni abban az esetben, ha a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül azt – a számla eredeti példányának visszaküldése mellett – írásban az ok megjelölése mellett nem vitatja.

Felek rögzítik, hogy az esetleges garanciális problémák felmerülése nem minősül a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítésének a hátralékos vállalkozói díj szempontjából.

II.3.    Díjfizetési kötelezettség

A Megrendelő az elvégzett munka ellenértékeként vállalkozói díj fizetésére köteles (a továbbiakban: Vállalkozói díj).

A Vállalkozói díj mértéke: a kapott és elfogadott árajánlat szerint.

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését követően megrendelt tételek, valamint az esetleges változtatások vállalkozói díjával a Vállalkozó teljesítését követően számolnak el.

A Vállalkozói díj magában foglalja az anyagköltséget is.

A Vállalkozói díj nem foglalja magában a fogantyúk, a kilincsek, a konyhai vagy egyéb gépek, vasalatok, vas szerkezetek árát, kivéve azokat, melyek az 1. számú árajánlatban kifejezetten szerepelnek.

Megrendelő jelen okirat aláírásával tudomásul veszi, hogy a tervektől, árajánlattól való bármely eltérés további költségekkel járhat és az elvégzendő munka jellegétől függően a Vállalkozói díjban is változást eredményezhet. Ennek kapcsán a Vállalkozó az esetleges többletköltséget és módosult vállalkozói díjat köteles a Megrendelővel közölni. A Vállalkozó akkor köteles a módosított tervek alapján eljárni, ha a felek ezen díjak tekintetében megállapodtak. A Megrendelő által kifejezetten erre irányuló nyilatkozat nélkül is elfogadottnak kell tekinteni a módosult díjakat abban az esetben, ha azok ellen a közléstől számított 3 napon belül írásban nem tiltakozik és a megrendelés módosítását vissza nem vonja / fenntartja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esteben, ha a helyszíni felmérés vagy munkavégzés során olyan többletmunkára okot adó körülmény merül fel, melyről az árajánlatot megelőzően nem vagy nem megfelelően tájékoztatta a Vállalkozót, úgy ennek költségével (pl. extra munkaóra költsége) a Vállalkozói díj módosulhat. A Vállalkozó különösen nem vállal felelősséget a teljesítését megelőző más vállalkozók munkája következtében előállt hibákért vagy hiányoságokért. Az ilyen okból felmerül többletmunka költsége a Megrendelőt terheli.

A díjfizetés ütemezése

A vállalkozói díjat a Megrendelő az alábbi részletekben köteles megfizetni a Vállalkozó részére:

  • a vállalkozói díjból 50 %-nak megfelelő összeget, mint előleget a köteles a Vállalkozó részére a jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül;
  • a fennmaradó összeget pedig a teljes munka Megrendelő részére történő átadásától 5 napon belül.  

A Megrendelő a fizetési határidő elmulasztása esetén, minden késedelmes nap után az esedékes Vállalkozói díj részlet 2%-ának megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni.

A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jelen szerződés szerinti munka abban az esetben számít megrendeltnek és így a Vállalkozó abban az esetben köteles a teljesítésre, ha a tervek elfogadásra és az előleg a Vállalkozó részére megfizetésre került.

Abban az esetben, ha az árajánlat és a gyártás megkezdése között 30 napnál hosszabb idő telik el, úgy a vállalkozói díj összegét a Vállakozó jogosult egyoldalúan módosítani kizárólag az alapanyag vagy egyéb igazolt költség növekedésének megfelelően.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítésének a Megbízó érdekkörében felmerülő okból való meghiúsulása esetén, a Megrendelő a Vállalkozó saját kiadásainak (anyagköltség, addig elvégzett munka díja stb.) megfizetésére, továbbá a vállalkozói díj 10 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

II.4.    Ellenőrzés

A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti, ezzel azonban a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését nem veszélyeztetheti vagy gátolhatja. Az ellenőrzésnek lehetőség szerint munkanapokon, szokásos munkaidőben van helye. A Megrendelő ellenőrzési joga nem terjed azonban ki a Vállalkozónak a speciális szaktudásához kapcsolódó szakmai, technikai megoldásaira, eszközeire.

II.5.    A munka megszervezése

A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és határidőre történő befejezését.

II.6.    Értesítési kötelezettség

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy időben való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

Abban az esetben, ha a helyszíni felmérés vagy munkavégzés során olyan többletmunkára okot adó körülmény merül fel, melyről a Megrendelő az árajánlatot megelőzően nem vagy nem megfelelően tájékoztatta a Vállalkozót, úgy ennek költségével (pl. extra munkaóra, átalakítás stb. költsége) a vállalkozói díjat a Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani. Erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a többletmunkára okot adó körülmény felmerülésekor megfelelően tájékoztatni.

 

III.      A teljesítés

III.1.   A teljesítés helye

            A teljesítés helye: A Vállakozó székhelye.

III.2.   A teljesítés ideje

A Vállalkozó nem vállal felelősséget a beszállítói szállítási időtartamáért vagy egyéb, rajta kívül álló, általa nem befolyásolható körülményekért, így különösen a végleges anyagkiírás késedelméért, a választott anyag esetleges beszerzési akadályaiért, vagy a gyártáshoz szükséges információk hiányáért, késedelméért. Ilyen esetben, a Vállalkozótól független harmadik személy érdekkörébe eső késedelem időtartamával a szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik, feltéve, hogy a Vállalkozó - az egyébként szokásos szállítási időt figyelembe véve – megfelelő időben intézkedett.

A teljesítés ideje kapcsán a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt, hogy a fenti határidő irányadó jellegű, a megrendelt bútorok gyártásának megkezdéséhez az alábbi feltételek együttes fennállása szükséges:

 

  • a gyártandó bútor műszaki tartalmának mindenre kiterjedő egyeztetése, a terv végleges elfogadása;
  • a beépítésre kerülő anyagok kiválasztása;
  • a helyszín felmérésre való alkalmassága és pontos felmérése;
  • a helyszín és annak közvetlen környezete beépítésre való alkalmasságának igazolása.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy beépített bútorok rendelése esetén a beépítendő terület pontos helyszíni felmérése szükséges, melyhez a Megrendelő kötelezettsége a helyszín alkalmasságának a biztosítása. A munkaterület abban az esetben alkalmas a felmérésre, ha az építészeti kivitelezése megtörtént, nevezetesen az aljzat, a mennyezet, a vakolt falak, a burkolatok és a közmű kiállások a végleges helyükre beépítésre kerültek. Az ettől eltérő időpontban történt felmérésből eredő hibákért és hiányosságokért a Vállalkozó nem vállal felelősséget és az ebből adódó többletmunka költsége a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállítás pontos ideje minden esetben a gyártásra való alkalmasság (fenti írtak szerint) időpontjában határozható meg azzal, hogy az általános szállítási idő a fenti feltételek együttes fennállásától számított 4-10 hét.

 

III.3.   A teljesítés módja

A Vállalkozó köteles szerződéses vállalását a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően, a vonatkozó szakmai irányelvek és előírások betartásával teljesíteni.

A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt rendeltetésének, illetőleg a szerződésben kikötött vagy egyébként a szerződéskötéskor a Vállalkozó által ismert célnak megfelelően lehessen használni.

A Vállalkozó köteles a teljesítés során az adott helyzetben általában elvárható szakszerűséggel, gondossággal, szakmai felkészültséggel és megfelelő körültekintéssel eljárni.

Tekintettel arra, hogy egyedi bútorok képezik a szerződés tárgyát, a Vállalkozó a tervezés és a gyártás előkészítése során több alkalommal egyezteti a Megrendelővel a terveket, aki arra észrevételeket, az általa nem értett részletek kapcsán kérdéseket, megoldási javaslatokat tehet. Abban az esetben azonban, ha a tervek kapcsán azok kiküldésétől számított 5 munkanapon belül a Megrendelő részéről írásos visszajelzés nem érkezik, vagy azokat kifejezetten jóváhagyja, a terveket elfogadottnak kell tekinteni és ez esetben a késztermék vonatkozásában reklamációt utóbb nem fogadunk el. Ilyen esetben az esetleges átalakítás költsége a Megrendelőt terheli.  

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a teljesítés befejezéséről haladéktalanul értesíteni.

III.4.   Alvállalkozók

A Vállalkozó alvállalkozó közreműködését igénybe veheti.

A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

 

IV.       Utasítás, figyelmeztetés

a)         Utasítás

A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni a Ptk-ban foglaltak figyelembevétele mellett.

b)        Figyelmeztetés

Ha a Megrendelő alkalmatlan anyagot, vagy célszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, vagy nem szolgáltat megfelelő anyagot, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a kapott anyaggal, illetőleg a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. A Vállalkozó a Megrendelő által adott anyaggal, illetve utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

 

V.       Együttműködési kötelezettség

A Felek a szerződés teljesítésében együttműködésre kötelesek, ennek során a Felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni.

A Felek az együttműködés keretében kötelesek kijelölni legalább egy, a kapcsolattartásért felelős személyt.

A Felek a fenti kapcsolattartó személyeket bízzák meg azzal, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kérdésekkel foglalkozzanak, ideértve a szerződés teljesítését, a Felek együttes döntését igénylő kérdések egyeztetését, az előretervezést, az egyes feladatok fontossági sorrendjének megállapítását és a Felek ezekből eredően megállapított intézkedéseit és felelősségeit.

 

VI.      Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül a jelen szerződés rendelkezéseinek valamely Fél általi nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése.

A Felek kölcsönösen felelnek a másik Félnek a jelen szerződés megszegésével okozott kárért.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles helyt állni a Megrendelőt ért minden olyan vagyoni hátrányért, amely a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése, vagy a Vállalkozónak felróható egyéb jogellenes magatartás miatt érte.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy köteles helyt állni a Vállalkozót ért minden olyan vagyoni hátrányért, amely a Vállalkozót a Megrendelő szerződésszegése, vagy a Megrendelőnek felróható egyéb jogellenes magatartás miatt érte.

 

VII.     Garancia

A Vállalkozó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján 1 év jótállásra köteles az általa elvégzett munkáért.

 

VIII.    Egyebek

A Vállalkozó Magyarországon bejegyzett jogszerűen működő gazdasági társaság, a képviseletében eljáró személy nagykorú, magyarállampolgár.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredően közöttük esetlegesen felmerülő jogvita esetén a kijelölt kapcsolattartó személyek közreműködésével megkísérlik a vita tárgyalásos úton való rendezését annak érdekében, hogy a szerződés eredeti tartalmának megfelelően és mindkét fél érdekének szem előtt tartásával teljesíthető legyen.

A Megrendelő elismeri, hogy 1. számú árajánlatot és az ahhoz csatolt tájékoztatót megismerte és tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés azokkal együtt értelmezendő.  

A Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy érvénytelenné válna, úgy az a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti, és az érvénytelen rendelkezés figyelmen kívül hagyásával a Felek szerződéskötéskori akarata szerint fognak eljárni, vagy az érvénytelen rendelkezést a Felek akaratához legközelebb álló rendelkezéssel pótolják.

A Felek rögzítik, hogy amennyiben bármely fél valamely szerződésből eredő jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem minősül jogról való lemondásnak.

Az irányadó jog a Magyarország joga, a szerződés nyelve a magyar. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződést valamely oknál fogva idegen nyelvre lefordítják, a Felek között – tartalmi vita esetén – a magyar nyelvű, mindkét fél által cégszerűen aláírt okirat tartalma az irányadó.

A jelen szerződésben foglaltakat a Vállakozótól történő megrendeléssel a Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyedi szerződés hiányában a felek jogviszonyára a jelen szerzősében foglaltak alkalmazandók.

Nagykanizsa, 2023. január 1.